FIT

ARCHIF

L VIDEO GËURA I UEDLI

L’idea dla sëira video ie stata scialdi tucheda y à plajù. N mierculdi, ai 21 de dezëmber se an ancuntà tl tennis curì te Sëlva per fé na videoanalisa dl colp de "dritto" y chëi che fova leprò à dessegur pudù prufité di cunsëies che ëi à pona daldò giapà da nosc maester espert y scialdi cumpetënt Stefano. Prufesciunela fova nce la maniera de tò su dut cant, de chësc se à cruzià nosc cumëmber Giuliano, ël à nce dit la sia ntan la videoanalisa desmustran nstëss de vester scialdi anjinià sun l’argumënt. Dut ntëur ti al plajù a duc canc, dantaldut pudëi udëi la deferënzia danter "nëus jugadëures amatëures" y nosc cumpani Patrick Prader che à mustrà "coche n tuchëssa da fé". Ma mpo se à uniun udù ora velch de positif te si juech y se tulerà dessegur a cuer i cunsëies de Stefano, ajache ulon pu deventé miëures. Proscimamënter se ancuntons mo plu suvënz per lauré inant.

De gra a Stefano y Giuliano!

SUZES PRA I CURSC DA D’AUTONN PER I MËNDRI

Sciche uni ann à l T.C. S. Cristina/Sëlva metù a jì n curs per mutons i mutans che scumëncia a fé tennis. Danter chisc nen iel nce scialdi de pitli, de tei che va ala scolina. Sambën che l lëur cun chisc ie scialdi mpeniatif, ma tl medem mumënt dal nce de bela sudesfazions per i atlec nstësc sciche nce per i maestri. Y cialé pro ie propi n devertimënt.

Ti mbincion a duc chisc pitli che ëi posse giapé pea nce la gran pascion per chësc bel sport.

I alenamËnc va inant a var plËn

Chël de nosta lia ie urmei n scuadron de atlec che à debujën de se ancunté for plu suvënz per se alené. Daujin ala preparazion tecnica iel da fé nce mpue de atletica, d’uni sort de esercizies de cuordinazion, de sveltëza, de forza y nsci inant. Perchël iel daujin ai maestri Stefano y Patrick nce doi personajes scialdi mpurtanc per nosta atività: Giampaolo y Carlo! Nce sce ëi vën me a nes cri n iede al mëns ie si cunsëies y si manieres de nsenië fundamenteles per pudëi arjonjer resultac mo miëures tl daunì. De gra!

LA SËIRA CLUB IE DRËT GARATEDA

N mierculdi, ai 14 de dezëmber fova i "soci" nviëi a na sëira "club". Davia che l fova avisa 4 copies ons fat n pitl turnoi duc contra duc. L ie stat da ri y da fé mo.

De gra a chëi che à fat pea!

stefano dritto stefano dritto stefano dritto stefano dritto
N SADA, AI 10 DE DEZËMBER GËURA L BAR PIZZERIA TL TENNIS
Do che l Bar/Pizzeria Tennis te Sëlva fova restà dsarà dal’ansciuda nca iel sën inò zachei che gëura. Giovanni de Tluses nvieia perchël duc ala giaurida ufiziela che ie n sada, ai 10 de dezëmber dala 7 dassëira inant. Mancé ne mancel dessegurdeno da maië y da bever y mujiga iel ënghe. Perchël unide duc a festejé deberieda. Y nce nëus dl tennis ulon cialé dl sustenì!!! N chël di dassëira possa duc spilné debant a tennis, la porta ie davierta per duc!!!!!!
N MIERCULDI, AI 21 DE DEZËMBER "SËIRA VIDEO - DRITTO""
Dala 8 dassëira se ancuntons tl tennis curì te Sëlva per analisé nosc “dritto”. L unirà filmà l colp de “dritto” y dadedò ti cialons duc deberieda sun l schermo tl bar dl tennis. Giuliano se cruzia de tò su cun la videocamera y pona fajons na videoanalisa cun nosc maester y espert Stefano. Ntant scumencions cun l “dritto” y sce dut buta jirons inant tla proscima enes cun l colp de reviers, la batuda, la vollee, l smash, l lëur de giames y nsci inant.

L suzes depënt da vo duc, perchël unide a fé pea!
N MIERCULDI, AI 14 DE DEZËMBER IEL NA "SERATA CLUB"
Per nvië via la sajon ulons se ancunté n mierculdi dala 20.00 per na sëira deberieda. L unirà fat n pitl turnoi de dopl mescedà y daldò pudons sté mpue deberieda tl bar a s’la cunté y s’la ri. Unide, duc... che plu che son y plu bel che l ie!!!

PITLA MARËNDA PER STLU JU LA SAJON DA D’INSTÀ

La sajon tennistica da d’instà va a piz y perchël nvions ite duc i cumëmbri a na ultima ancunteda per festejé deberieda. L apuntamënt ie per n sada, ai prim de utober dala doi domesdi inant tl zënter dal tennis Iman. Scumencion cun n valgun colps de tennis y daldò ulons sté mpue adum pra na bona pitla marënda.
Da to pea: na pela da tennis, bona ueia y sambëm mpue de fam.............. (y sëit!!!)

Per pudëi mëter a jì dut a puntin te prion bele de te lascé nuté su pra Marco tla banca.

Curs de tennis d’autonn 2011 - iscrizions daviertes

L T.C. S. Cristina/Sëlva mët a jì n curs de tennis per mutons y mutans dla scolina y scola elementera cun l maester Stefano Bassetto y l ex-jugadëur profesciunist Patrick Prader.
L curs unirà fat dai 3 de utober 2011 nchin ai 10 de dezëmber 2011 un n’iede o doi iedesc al’ena (coche n se damanda) tl tennis curì de Sëlva.
L priesc ie de Euro 80,00 per 1 iede al’ena y Euro 150,00 per 2 iedesc al’ena.
Iscrizions y nfurmazions nchin n vënerdi, ai 30 de setëmber 2011 al numer: 340.9269085 (Stefano)

Duc ie de cuer nviëi a fe pea!

VISITA MEDICA PER CHËI CHE FEJ SÜDTIROLPOKAL
Duta la atletes y i atlec che fej pea Südtirolpokal y che ie tesserei FIT muessa jì a fé la solita visita medica. On giapà i terminns y perchël prions bel duc de se nteressé cherdan su o passan da Marco De Nardin per se nuté su y per giapé i papieresc che ie debujën. Spazëve!!!!!!!

BËNUNì SUN NOSTA PLATA INTERNET

L ie bele n valgun ani che nosta lia ie presënta te internet. Sën fovel inò ëura de ti dé ala plata n nuef cialé ora y perchël ti sons sautei ite fajan chësc lëur. Speron de pudëi ti dé a duc i vijitadëures mpue na idea de coche ie strutureda nosta lia y ciuna che ie nosta atività. Nvion ite sambën duc chiche ulëssa a dé si cuntribut mandan ite vel nfurmazion, cunsëi o percie pa nia nce vel critica.

Alex Runggaldier

NUTËVE SU CHISC APUNTAMËNC

Dai 2 nchin ai 10 de lugio metons a jì l turnoi de terza categoria per üi y ëiles.JJJJ

Dai 20 nchin ai 28 de agost ie l turnoi Under 10 - 12 - 14 - 16.

 

SÜDTIROLPOKAL

L campionat a scuadres

Sciche uni ann à nosta lia scrit ite truepa scuadres a fé pea l campionat de Südtirolpokal tla categories ëiles y ëi, mutans y mutons under, over y serie D. >>

CIAMPS A S. CRISTINA

3 ciamps de tiera cuecena

Tl 1990 ie unì fac i ciamps de tennis a S. Cristina tl Zënter Iman. Da ntlëuta à la lia dl tennis n gestion chësta nfrastrutura che resta davierta ntan l instà.

CIAMPS CURÌI TE SËLVA

2 ciamps curìi "Bross slide"

Dal prim d’utober 2010 à l TC S. Cristina/Sëlva sëurantëut la doi plazes da tennis tl tennis curì te Sëlva ta Isgla. Tlo iel 2 ciamps de tepih cun granulat de gumi.

SERVISC DE NCURDÉ

Cordes rotes?

Nosta lia à na mascin prufesciunela per tré ite cordes. Nosc cumpani Roman ie a disposizion per chësc servisc, ël à nce da garat d′uni sort de cordes.

TURNOIES


Turnoi UNDER - 20-28.08.11

Chëst′ann metons a jì n turnoi reservà ala categories di pitli, i under 10, 12, 14 y 16. L’apuntamënt da nuté su ie dai 20 nchin ai 28 de agost.

TC S. CRISTINA/SËLVA • Zënter Iman - 39047 S. Cristina | VAL GARDENA-GRÖDEN | SÜDTIROL
tel. 0471 793525 • fax 0471 790689 • email: info@tennius.it | Nr. P. IVA IT01735550210 | IMPRESSUM