FIT

FESTES

FESTA PER FINÉ VIA LA ATIVITÀ DA D’INSTÀ

N sada, ai prim d’utober ons metù a jì na pitla festa per stlu ju la sajon da d’instà sun tiera cuecena. Se on ancuntà bele ntëur la doi domesdi sun la terrassa dl zënter dal tennis ja Iman per scumencé cun n pitl turnoi, ma chësc ne n’ie unì a s’l dé davia che me puec ova tëut pea la pela, la gran pert fova furnì per fé festa. Perchël iesen adum s’la ciaculan, scutan su mpue de mujiga y per se maië y bever velch. Ne mancé ne pudova nce no l tradiziunel juech, chëst’ann metù a jì da Werner che se à nce cruzià de praté lianies. De gra a duc chëi che à judà a mëter a jì la festa. Da sën inant se sposta nosta atività tl tennis curì te Sëlva, chiche uel possa sambën mo spilné alalergia, nchin che la va!!!

Na blota grilieda cun i under 10

Per finé via la sajon à Tatiana abù l’idea de mëter a jì na pitla festa per i atlec under 10 che à fat pea pra l campionat de Südtirolpokal. Na grilieda fova dessegur blot da mëter a jì. Tatiana se à cruzià dla urganisazion, Christa à purtà velch de bon da maië danora y per dessert, Alex ie ruvà adalerch cun mpue de cërn y Bruni ie unida cun de bona tëurtes. Per praté lianies, cërn y verdura se à Giuliano metù a disposizion fajan n lëur prufescionel. Dut ntëur blot y scialdi garatà. De gra a Tatiana y Giuliano.

SÜDTIROLPOKAL

L campionat a scuadres

Sciche uni ann à nosta lia scrit ite truepa scuadres a fé pea l campionat de Südtirolpokal tla categories ëiles y ëi, mutans y mutons under, over y serie D. >>

CIAMPS A S. CRISTINA

3 ciamps de tiera cuecena

Tl 1990 ie unì fac i ciamps de tennis a S. Cristina tl Zënter Iman. Da ntlëuta à la lia dl tennis n gestion chësta nfrastrutura che resta davierta ntan l instà.

CIAMPS CURÌI TE SËLVA

2 ciamps curìi "Bross slide"

Dal prim d’utober 2010 à l TC S. Cristina/Sëlva sëurantëut la doi plazes da tennis tl tennis curì te Sëlva ta Isgla. Tlo iel 2 ciamps de tepih cun granulat de gumi.

SERVISC DE NCURDÉ

Cordes rotes?

Nosta lia à na mascin prufesciunela per tré ite cordes. Nosc cumpani Roman ie a disposizion per chësc servisc, ël à nce da garat d′uni sort de cordes.

TURNOIES


Turnoi UNDER - 20-28.08.11

Chëst′ann metons a jì n turnoi reservà ala categories di pitli, i under 10, 12, 14 y 16. L’apuntamënt da nuté su ie dai 20 nchin ai 28 de agost.

TC S. CRISTINA/SËLVA • Zënter Iman - 39047 S. Cristina | VAL GARDENA-GRÖDEN | SÜDTIROL
tel. 0471 793525 • fax 0471 790689 • email: info@tennius.it | Nr. P. IVA IT01735550210 | IMPRESSUM