FIT

TURNOI UNDER 20-28.08.2011

 

turnoi de tennis per i jËuni

Dai 20 nchin ai 28 d’agost vëniel metù a jì n turnoi de tennis per la categories di jëuni UNDER 10-12-14 y 16. Se scri ite possen nchin n juebia ai 18 d’agost y l unirà jugà sun i ciamps de tiera cuecena tl zënter dal tennis Iman a S. Cristina y nce sun i ciamps curìi te Sëlva, sce l ie debujën.
Per se scri ite possen mandè na e-mail a: info@tennius.it

Tlo possen se desciarië l regulamënt - Reglement - Regolamento

TABELLONI DI GIOCO - RISULTATI:
UNDER 1O M - 1. PIETRO FELLIN - FINALISTA LORENZO PAIELLA - 76 36 10/4
UNDER 10 F - 1. LAURA MAIR - FINALISTA ELLEN MAIR - 75 76(5)
UNDER 12 M - 1. DANIEL GITZL - FINALISTA FRANCESCO CARDINALE - 64 60
UNDER 12 F - 1. MARION VIERTLER - FINALISTA LINA MAHLKNECHT - 63 60
UNDER 14 M - 1. PIETRO SANTARELLI - FINALISTA RICCARDO MASCARINI - 46 62 62
UNDER 14 F - 1. CHIARA DE VITO - FINALISTA CHIARA SABBATINI- 63 60
UNDER 16 M - 1. PRINOTH PATRIC - FINALISTA DAVID KOSTNER - 64 76(9)
UNDER 16 F - 1. VERENA HOFER - FINALISTA VERENA KOSTNER- 63 64

N bel turnoi de tennis a S. Cristina
L T.C. S. Cristina/Sëlva à metù a jì  dai 20 nchin ai 27 d’agost n turnoi naziunel  per la categories mutans y mutons sota 10, 12, 14 y 16 ani. L turnoi che fej pert dl circuit „Bank the Future – Raiffeisen Tennis Grand Prix 2011“ à trat adalerch ades 90 tennisc da deplu pertes dla Talia, Südtirol y fova sambën nce na bela ucajion de nosc jugadëures per se museré cun atlec de si medema età.
Per l prim iede ne n’an nia messù se festidië dl tëmp che à tenì duta l’ena y chësc ie stat de gran aiut per i urganisadëures per mëter a jì la manifestazion sportiva, plu da ciampì an abù a mëter ju i orares de juech per cialé de cuntenté tan bën che la jiva duc i partezipanc. Trueps de chisc fova nce scric ite pra l turnoi „Nike“ che fova ntan la medema ena a Urtijëi y perchël fovel da tenì cont dla partides che i jugadëures messova bele spilné ilò, l arbitradëur Raffaele Sibilio de Bulsan à pa bën giapà mo vel ciavel grisc leprò pra chëi che l ova bele giapà ntan la edizions dant.

Under 10
Pra la mutans sota 10 ani nen fovel ndut 9 de scrites ite y danter chëstes cater dl T.C. S. Cristina/Sëlva. Te si prim juech à Alessia Piccoliori venciù contra si cumpania Clarissa Costa te doi set per 7 a 6 y 6 a 1. Te semifinela iela pona stata fermeda da Ellen Mair  fort e doi set per 6 a 0 y 6 a 1. Tla pert bassa dl tabelon se à Laura Mair davanià de ruvè te finela batan Lucrezia Maffei cun l punteje de 6 a 0 y 6 a 3 y do na partida scialdi cumbatuda se ala davanià l titul batan si sor Ellen per 7a 5 y 7 a 6. Chësta partida an messù jughé tl tennis curì te Sëlva davia che l ova scumencià a jeté propi n sada domesdi canche l fova programedes la fineles a S. Cristina.
Pra i mutons, ndut 8 partezipanc, à venciù Pietro Fellin batan te finela Lorenzo Paiella per 7 a 6, 3 a 6 y 10 a 4. Propi Pietro Fellin ova fermà tl prim juech Diego Runggaldier te doi set per 6 a 2 y 6 a 3 y Lorenzo Paiella ova batù tla prima partida Hannes Senoner per 6 a3 y 6 a 4.

Under 12
Ndut 15 fova la mutans te chësta categoria y 6 de Gherdëina. Gloria Sommavilla de Urtijëi ie stata bona de passé un n turno contra Julia Ramoser, si jurmana Laura Stuflesser ie ruveda nchin te semifinela, te semifinela ie nce ruveda Anna Welponer dl T.C. Urtijëi y nchin te finela ti l à fata Lina Mahlknecht. Nia tan butà ne ti ala a Daniela Demetz che à perdù te si prim juech propi contra Lina Mahlknecht y a Lisa Prinoth fermeda da Marion Viertler ti cherc de finela. Venciù chësta categoria à Marion Viertler che fossa perdrët na U10 ma che fej pea pra la majeres. Pra i mutons sota 12 ani ie Daniel Gitzl de Persenon stat l miëur. Ël à batù te finela Francesco Cardinale cun l punteje de 6 a 4 y 6 a 0. Alex Kostner dl TC S. Cristina/Sëlva fova tumà ora te si prim juech contra Cardinale y Raoul Moroder de Urtijëi ova perdù per puech contra Gitzl te semifinela per 7 a 5 y 6 a 4.

Under 14
Tla categoria sota 14 ani nen fovel ndut 8 pra la mutans y bën 21 pra i mutons che à fat pea y ala fin iel stat i jugadëures da oradecà a se davanië l titul te tramedoi cumpetizions. Pra la mutans à venciù Chiara De Vito te finela contra Chiara Sabbatini te trëi set per 2 a 6, 6 a 4 y 6 a 3. Sabbatini ova batù te semifinela Jasmin Senoner, Beatrix Kasslatter de Urtijëi ova perdù tl prim juech contra Karin Viertler y Carolina Riffeser de S. Cristina à messù ti la zeder a Anastasia Fondacaro do trëi set de juech (4 a 6, 6 a 2 y 7 a 5) do che la ova venciù l prim juech contra Nora Daccordo. Pra i mutons à pudù Pietro Santarelli auzé la copa do la vënta contra Riccardo Mascarini. La partida de finela ie jita ora te trëi set per 4 a 6, 6 a 2 y 6 a 2. I jugadëures dla lies de tennis de Gherdëina che à fat pea ie stac Jonas Ciechi, che à perdù contra Mascarini te semifinela y Alex  Kostner  tumà ora contra Oscar Barbini ti otaves de finela.

Under 16

Tla categoria dla majeres y di majeri an dessegur nce pudù udëi l miëur livel de juech y sibe pra la mutans che pra i mutons ie atlec de Gherdëina stac boni de se fé valëi.
Pra la mutans ne fova Verena Hofer nia da bater. La prumetënta jëuna che ova bele n sada danmesdi venciù pra la U14 y U16 dl Nike a Urtijëi ne se à nia arjumà de purté a cësa mo n titul pra l turnoi de S. Cristina batan te finela si cumpania Verena Kostner te doi set per 6 a 3 y 6 a 4. Te semifinela ova tramedoves mandà a cësa si averseres „cun la roda“, o miec, les ova tramedoves venciù a nul desmustran la gran desferënzia de livel cun l’autres.
Pra i mutons se la à i jugadëures de cësa fata ora danter ëi: Patric Prinoth à arjont la finela batan Marco Massera te doi set per 6 a 1 y 6 a 3 y tla pert dessot dl tabelon à David Kostner batù Erwin Tröbinger te doi set per 6 a 1 y 6 a 3. Tla finela scialdi cumbatuta ie Patric stat bon de se fé valëi vencian te doi set per 6 a 4 y 7 a 6 (9).

La manifestazion ie fineda via sciche for cun la premiazion drët garateda nce ajache n ova abinà adum propi de biei pesc. Perchël iel da rengrazië de cuer duc chëi che à sustenì la manifestazion y da ti fé n gran cumplimënt ai jugadëures, cumpaniadëures, genitoresc y trainadëures.

Alex Runggaldier

SÜDTIROLPOKAL

L campionat a scuadres

Sciche uni ann à nosta lia scrit ite truepa scuadres a fé pea l campionat de Südtirolpokal tla categories ëiles y ëi, mutans y mutons under, over y serie D. >>

CIAMPS A S. CRISTINA

3 ciamps de tiera cuecena

Tl 1990 ie unì fac i ciamps de tennis a S. Cristina tl Zënter Iman. Da ntlëuta à la lia dl tennis n gestion chësta nfrastrutura che resta davierta ntan l instà.

CIAMPS CURÌI TE SËLVA

2 ciamps curìi "Bross slide"

Dal prim d’utober 2010 à l TC S. Cristina/Sëlva sëurantëut la doi plazes da tennis tl tennis curì te Sëlva ta Isgla. Tlo iel 2 ciamps de tepih cun granulat de gumi.

SERVISC DE NCURDÉ

Cordes rotes?

Nosta lia à na mascin prufesciunela per tré ite cordes. Nosc cumpani Roman ie a disposizion per chësc servisc, ël à nce da garat d′uni sort de cordes.

TURNOIES


Turnoi UNDER - 20-28.08.11

Chëst′ann metons a jì n turnoi reservà ala categories di pitli, i under 10, 12, 14 y 16. L’apuntamënt da nuté su ie dai 20 nchin ai 28 de agost.

TC S. CRISTINA/SËLVA • Zënter Iman - 39047 S. Cristina | VAL GARDENA-GRÖDEN | SÜDTIROL
tel. 0471 793525 • fax 0471 790689 • email: info@tennius.it | Nr. P. IVA IT01735550210 | IMPRESSUM